Strategiska frågeställningar för Knowledge Management

Att utveckla och etablera en strategi är något som kan kännas jobbigt. Vad är utgångspunkten och vilka frågor bör beaktas inom strategiarbetet?

Knowledge Management handlar om hur kunskap samlas, struktureras, används/återanvänds samt utvecklas i syfte att bidra till ökat ”värde” inom organisationen.

Utgångspunkter för en diskussion om Knowledge Management är att:

  • Det finns skillnad mellan data, information och kunskap. Data är fragment som i meningsfull kombination bildar information och som omvandlas till kunskap efter att individ har tagit emot och strukturerat innehållet
  • Individer – inte system- är bärare av kunskap. System kan överföra information som individer utvecklar till kunskap.
  • För mycket information skapar i sig inget värde. Endast genom att individer tillgodogör sig och bearbetar information kan värde skapas.  Med detta kan man säga att kunskap är en form av ”färskvara”, tas inte informationen emot och hanteras – så tappas kunskapen.

Strategiska frågeställningar

  • Hur skapar vi en kultur som främjar meningsfull kunskapshantering?
  • Hur belönas kunskapsutveckling, insamling och användning inom vår organisation?
  • Vilka organisatoriska och tekniska lösningar är effektiva för att stödja kunskapsspridning??
  • Hur uppmuntrar vi användandet av system för information och kunskapshantering?

Det finns mängder av fallgropar såsom onödigt påkostade system, felaktigt vinklade processer och outnyttjade forum/kanaler för kunskapsinsamling och spridning. I fråga om Knowledge Management, rekommenderar jag att ha en väl genomarbetad strategi innan arbetet med implementationen går vidare.

@Jancan001, Jannica Wahlund, JanCan Konsult, www.jancan-konsult.com

En reaktion till “Strategiska frågeställningar för Knowledge Management

Lämna ett svar