Nästa steg i utvecklingen – People Management

Om förändringsledning är att med ett strukturerat tillvägagångsätt ledsaga individer, grupper och organisationer från ett läge till ett annat (d.v.s. nuläge till framtida läge) – vad är då målstyrning? Och om företag och organisationer fokuserar på att genomföra och implementera projekt så framgångsrikt som möjligt – vad handlar då förändringsledning om?

Det är idag väldigt kännbart för ett företag om verksamheten lyckas eller misslyckas med så väl produktutveckling som organisations- och verksamhetsutveckling. Många företag anser att det satsas oerhörda resurser på att driva utvecklingen och för varje mer eller mindre misslyckat genomförande upplevs kostnaderna direkt smärtsamma, samtidigt som frustrationen växer inom ledningen.

Att driva ett företag/verksamhet idag ställer krav på utveckling. Oftast går det fort från idé till beslut och även från beslut till behovet av implementation. Dessa snabba steg i beslut och handlande gör att verksamheten redan i tidigt skedde tappar fotfäste och kontrollen över vilka krav och förväntningar som företagets ledning egentligen har. Vilka är våra mål och hur ser företagets målstyrning ut?

Under de senaste 20 åren har jag märkt av en tydlig skillnad i hur företag prioriterar och satsar sina resurser/medel.  Vad jag ser är att från 1980 talet (troligen redan tidigare) pratades det mycket om projekt, projektledning och hur viktigt det var med riktigt bra projektledare.  Idag, låt säga från 2000-talets början, så började det även talas om förändring, förändringsledning och förändringsledares betydelse. Samtidigt som företagens ledningsgrupper går ut och pratar om vikten av målstyrning och företagets värden. Vad är egentligen skillnaderna i detta?

Vad är vad och när ska vad användas?

Enkelt och mycket sammanfattande så beskriver jag detta så här;

Förändringsledning fokuserar på beteendeförändringar hos individer, grupp och organisation, med avsikt att lyfta fram drivkraft hos individen, gruppen och organisationen. Förändringsledning handlar mycket om att se till långsiktig och mer hållbar förändring genom att attrahera individen till nya mönster och beteenden. Utveckling som inte tar hänsyn till individ, grupp och organisation upplevs oftast som påtvingad och därmed sällan lyckosam. Ju större krav på beteendeförändring hos människor i samband med förändring, desto viktigare att använda sig av förändringsledning för att uppnå önskad effekt. Detta område växer och det blir allt vanligare att begreppet People Management* används inom företag.

*People Management handlar om att förena individens och organisationens mål, på ett sådant sätt att individen drivs och driver arbetet mot de mål som företagets ledning sätter upp

Om förändringsledning fokuserar på människor i förändring, så fokuserar projektledning i sin tur på den tekniska lösningen i en förändring. Exempelvis kan projektledning fokusera på att ta fram ett nytt verktyg och tillhörande arbetsinstruktioner, medan förändringsledningen fokuserar på att skapa förståelse och acceptans av verktyget, hos mottagaren.

En del menar att förändringsledning kompletterar projektledning. Andra menar att det är precis tvärtom. Har just detta någon betydelse, undrar jag?

Förändringsledning och projektledning utgör ett komplement till varandra, genom att de två professionerna fokuserar på olika saker. Jag anser dock att det är viktigt att dessa bägge får och kan ta samma utrymme i gemensam plan för att företagets utveckling ska bli lyckosam. D.v.s. ett projekts effektmål bör exempelvis verifieras mot tidplan tillsammans med ansvarig förändringsledning. Jag har personligen både upplevt och sett större utvecklingsarbeten kraschat p.g.a. att just dessa två delar inte har samarbetat eller att enbart fokusering på tekniska utveckling (projektet) har skett. En sådan krasch kostar resurser på flera sätt och kan ge oanade konsekvenser.

Nästa steg i utvecklingen – People Management

Det är också ganska uppenbart för mig att den utveckling som kostar företagen mest är den som bara ser till en faktor inom utveckling. Oavsett vilken utveckling som avses drivas eller genomföras, så bör teknik med tillhörande processkoppling hanteras genom projektledning och organisation/person tas i hänseende inom förändringsledning.

Jag tror därför att nästa steg inom detta område är att för företagen börja jobba med koncept som People Management. Det kostar relativt mycket att inom företagen ha resurser för såväl projektledning som förändringsledning, och det är därför strategiskt gynnsamt att etablera People Management som en del inom verksamheten, i syfte att förena individens och organisationens mål.

Vad anser Du? Vilka erfarenheter har Du gällande projektledning och förändringsledning. Hör gärna av dig via jannica@jancanab.com eller lämna en kommentar här nedanför

//Jancan001, JanCan AB, Jannica Wahlund, www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d