Den lärande organisationen – ställer krav på ledarskapets olika dimensioner

Tilltron till sociala mediers inverkan i det nya sättet att lära blir allt starkare. Organisationer behöver därför sin beredskap och förnya sitt sätt att arbeta med att samla och använda kunskap. Behovet av att kunna leda i flera dimensioner blir av samma anledning kraftigare.

Idag tar människor del av kunskaper och erfarenheter, samt delar med sig av sina egna, på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Det går fort och det är enkelt att ta till sig av information, kunskap och erfarenheter genom exempelvis sociala medier. Tron görs också stark genom att individen idag är intresserad av att ta till sig den nya tekniken. Sociala mediers verkan kan även ses bidra i kraften inom dagens globalisering.

Gårdagens sätt att arbeta med lärande i form av undervisning och utbildning har klart blivit omsprunget av dagens nya forum som e-learning och mobile-learning. Samtidigt syns en tydlig tendens att allt fler fokuserar på frågor gällande kompetensutveckling och det individuella lärandet.

Flera ledande företag inom olika branscher har i sina strategier ”lärandet” som en viktig del av företagets utveckling och framgång. Flera har förstått att det finns stora möjligheter till kostnadsbesparingar samt ökad lojalitet om företaget tar ansvar i frågan gällande kompetensutveckling. Dagens ökade behov av kompetensutveckling kräver att ledarskapet tar in flera dimensioner som helhet och i perspektiv till omvärlden.

I företagens kompetensstrategier är det inte ovanligt att lärandet skall ske med 70 % i det dagliga arbetet medan utbildning/undervisning samt mentor/coachning delar på de resterande 30 %. Fakta är dock att hanteringen inom samma företag sker med det omvända: 70 % av lärandet sker genom utbildning/undervisning samt mentor/coachning och endast 30 % sker genom det dagliga arbetet. Detta grundar sig alltför ofta i att ledarskapet är begränsat till gårdagens hierarkiska beteenden.

Lärandets olika delar står i transparens med ledarskapet

Att se över kompetensutveckling och det egna lärandet inom företag är idag på stor frammarsch. Många företag säger sig vilja satsa på kompetensutveckling och ser knowledge sharing som en viktig del i detta.

Lärandet består av flera delar, som är viktiga att förstå för att kunna ta sig an strategin av kompetensutveckling, några exempel;

  • Individuella lärandet
  • Tema lärandet
  • Grupp lärandet
  • Informella lärandet

Ledarskapet för att ta sig an strategin behöver även spegla de olika delarna utifrån behov och kompetensdimension. Det vi kan se med detta är att ledarskapet behöver agera transparant med de nya kompetensstrategierna.

Lär av individen

Det ligger djupt rotat inne i oss som människor att bidra när vi känner oss stimulerade och motiverade. Krävs det en allt för stor omställning utifrån vårt sätt att bete oss, så riskerar vi skapa olust känsla. Underlättar vi istället vårt arbetssätt och ser fördelarna med att låta integrera mellan organisationens hela verksamhet och det individuella lärandet, så får vi ut ett allt starkare resultat.

Många anser därför att en viktig del i att etablera god kompetensutveckling, hänger samman med etablering av Knowledge Management. Vi får inte glömma bort att lärandet styrs av stimulans och motivation. Vilka vägar informationen tar för att omvandlas till kunskap bör inte vara det som styr företagens sätt att etablera god knowledge sharing, utan värdet av kunskapen bör bidra till etableringen.

Hur kontakter etableras, vilka dialoger och forum tillhandahåller företaget vs använder individerna inom företaget, är mer realistiska frågor att ta in inom det taktiska strategiarbetet. Om företaget identifierar möjligheterna till att lyfta in det individuella lärandet i arbetssättet för kompetensutveckling och med det integrerar arbetssätt och teknik för organisationen att använda, så anser jag att de strategiska målen blir lättare att uppnå.

Det är en sak att ha kunskap, men det är en helt annan sak att utnyttja den. En av stora utmaningar för alla ledare är att bryta ner kulturella tendenser som främjar silocentrerade tankemönster. Smarta ledare förstår att styra kunskap minskar värdet inom företaget samtidigt som att frigöra kunskap skapar värde.

I kommande blogg jag ska dela tips som hjälper ledare bli framgångsrika i effektiv kunskapshantering inom hela organisationen – ”Att etablera lärande organisation”

Håll ögonen öppna!

Har du tankar, frågor eller kommentarer kring kunskap, kompetens och ledarskap, hör gärna av dig. Antingen via kommentar här eller direkt till JanCan.

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: