Ledarskapsfilosofin – viktig del inom ledarskap

Vad är det som gör att ledarskapet på ett företag fungerar jämfört med de företag där ledarskapet är lika med noll. Hur skapas erfarenheter för personer som är nya i sin roll och vilket stöd har en person i sin roll som ledare?

Det är ofta ledarskap presenteras som ett högt prioriterat ämne inom företags ledningsgrupper. Samtidigt är det en fråga som inte behöver belysas när allt fungerar. Frågan är; hur vet man när det fungerar och när det inte fungerar? Skillnaden anser jag, ligger i vilken filosofi företaget och verksamheten har kring ledarskap. Filosofin kring verksamhetens ledarskap bör spegla samtliga delar av behov som finns inom en verksamhet, men framför allt utgå från en gemensam syn för företaget.

Utvecklingen av ledare

Många företag fokuserar idag på ledarskapsprogram för sina chefer. Fundera gärna på varför det är så samtidigt som du besvarar mina 2 frågor;

  • Vad innebär det att vara ledare?
  • När behövs en ledare?

Ett ledarskapsprogram bör fokusera på det personliga ledarskapet, med en ökad förståelse för hur du uppfattas av andra och en större medvetenhet i hur du agerar i ditt ledarskap kan du skapa bättre resultat för dig själv och organisationen runt omkring dig

Vid sidan av alla modeller, teoretiska resonemang och olika perspektiv är den personliga ledarstilen en av de viktigaste faktorerna som påverkar arbetssätt och resultat. För att utvecklas och stärka ditt personliga ledarskap behöver du insikt i vem du är, vad du gör och hur det påverkar dig och din omgivning. Du behöver bli medveten om hur du själv beter dig och agerar för att kunna uppnå ställda mål. Den medvetenheten utgår från kunskapen om vad som driver dig, hur du påverkas av och själv påverkar människor och strukturer. Genom ökad grad av självinsikt blir du mer medveten ledare som bidrar till motivation och utveckling för både medarbetare och organisation.

Så till mina följdfrågor;

  • Är chef och ledare samma sak?
  • Kan vem som helst vara ledare?

Inom de företag där värderingar och normer går hand i hand så syns det också väldig väl om ledarskapet är starkt eller svagt. Dvs speglar ledarskapets filosofi de värderingar som företaget har i sin profil, så efterlevs även värderingarna iledarskapnom verksamheten. Normer speglar beteenden och agerande som blir tydliga ur ett holistiskt perspektiv. Det operativa ledarskapet inom varje led speglar vilket stöd och förtroende som ges inom verksamheten till berörda chefer och medarbetare.

Min egen reflektion är att företag idag satsar starkt på att utveckla sina chefer till ledare, i viljan att stärka de värden som knyter an till ledarskapet i olika medarbetare undersökningar etc. Poängen är att ledarskapet inte tillhör någon roll inom organisationen, det speglar vilket fokus som läggs på människan inom organisationen. Genom en stark och väl genom arbetad ledarskapsfilosofi för verksamheten så ställs människan i centrum för verksamheten oavsett var i organisationen den befinner sig. Genom att satsa på utveckling inom det personliga ledarskapet för hela företaget, resulterar det i stärkta människor som känner respekt och tilltro till sin arbetsgivare, som i gengäld arbetar med engagemang och motivation hos sina medarbetare. Ledarskapsfilosofin är därför en viktig faktor inom företagets ledarskap.

Hur tänker du kring ledarskap och utveckling? Vilken ledarskapsfilosofi har ni inom ert företag? Vilka erbjuds ledarskapsutveckling inom er verksamhet? Använd gärna kommentarsfältet nedan – jag ser fram emot hör mer från dig? Kontakta gärna JanCan AB med dina frågor och synpunkter kring ledarskap och utveckling.

 

//JanCan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d