Nyfiken på chefsrollen?

Vad är det som gör ett chefsjobb intressant? Hur ser man på sig själv och vilka förväntningar har man på sitt chefsjobb. Tankeväckande frågor om vilka utmaningar som jobbet medför och vad man gör för att hantera dessa.

Under året har ett antal intervjuer med chefer o individer i ledande ställning, genomförts. Individerna har befunnit sig i olika faser av chefslivet, fast uttryckt visst samförstånd i frågeställningar som var tydligt genomgående.

I frågan kring hur de ser på sig själva så lyfter samtliga framjannica-wahlund_img_2605_sv_lizafoto-com att de är strateger och vill verka som goda förebilder. Genomgående nämns även att de under sin karriär har utvecklat sitt ledarskap till att ta sig ann en mer coachande roll. Något de flesta uttrycker som en styrka just i förhållande till andra chefer och ledare. Värdet av att ann ta sig en coachande roll ses vara viktigt på dagens samtliga arbetsplatser och ”nyfikenhet”, ”närhet” och ”tillit” benämns viktiga i värden inom den coachande ledarrollen.

Förväntningar man ställer på sin chefsroll är att kunna göra skillnad och bidra till att bra klimat. Vid utveckling av den bilden benämner de flesta av individerna att chefsrollen betyder att värderingar och normer är viktiga med koppling till företagets kultur, medan vision, strategier och mål illustrera hur de vill styra och förändra.

Behovet och viljan att vara tillgänglig är oftast den mest slående utmaningen för chefsrollen, vilket ofta leder till att prioritering mellan operativa frågeställningar och strategiskt arbete. Och just denna fråga speglar tydligt en skillnad mellan ”nya” chefer och ”erfarna” chefer.

De mer erfarna cheferna beskriver sig som goda människokännare och genom att kunna föregå situationer så som incidenter och konflikter, kan mer tid läggas med fokus på strategiskt arbete i motsats till operativa och administrativa uppgifter. En mer oerfarenchef benämner styrkan i att kunna hantera och delegera operativa frågeställningar med syfte att undvika detaljstyrning, är något som lätt blir den första enskilda utmaningen i sin roll som chef.

Den egna självbilden som chefer har på sig själv och den bild som medarbetaren har på sin chef, är sällan överensstämmande. Chefer och ledares ambitioner att nå ut med vad de faktiskt vill göra, kan ibland upplevas för högt. En medarbetare ställer högre krav på stöd och support än det chefens sätt att agera tillåter. Ett utav skälen kan vara att medarbetaren inte är beredd på förändring som kommer naturligt med en ”ny” chef eller ledare. Vid mötet av en erfaren chef och ledare ses större tillit och respekt, vilket minskar i gengäld den direkta kritiken på avsaknaden av stöd och support.

Utifrån detta kan läsas att ”det tar tid att bygga respekt och tillit”, men samtidigt nämns vara viktigt på arbetsplatsen idag. ”Att bygga tillit kräver tillviss del respekt. Men respekt är något som också byggs genom tillit”, ”Det krävs två för att dansa tango”, ”Genom närhet och tillgänglighet, försöker jag vissa min respekt för medarbetaren. På det visset hoppas jag att få tillit tillbaka” är några utav svaren på hur man löser ”tillits-frågan”. Genom att vara ärlig så tror och anser cheferna att det skapas en pålitlighet hos medarbetaren, fast det är ibland är svår balans inom chefsrollen att vara ärlig, då en större mängd information florerar och det gäller att kunna filtrera. Det leder ofta till att cheferna ifråga sätter sig själva och sin styrka, istället för att stärka medarbetaren.

”Min chef har också en chef” var ett uttryck som sas vid en medarbetarintervju, i frågan på hur återkopplingen från högre ledning upplevdes. Medarbetaren i detta fall menade att stödet från chefens chef var tydligt svagt, vilket påverkade förhållandet mellan medarbetaren och chefen i det här fallet. Medarbetaren visade stor förståelse för sin chefs situation, men menade att det var svårt att acceptera.

Att chefer och ledare idag saknar återkoppling och feedback från sina chefer eller underordnad, är tydlig i den samlade bilden av intervjuerna. Att dagens chefer och leder får slita mycket utan erkännande ökar frustrationen på arbetsplatsen, samt att individen skapar sig en försämrad självbild.

Efter att ha sammanställt de intervjuer och sammanställda frågeställningar som skett under 2016, så får jag bilden av att chefsrollen idag ställer höga krav på tillit och pålitlighet mot och från sin organisation. Att chefsjobbet idag speglar mycket av individers personliga intresse av utveckling och tappar initiativet till att bidra med sin kompetens till god organisatorisk utveckling, är för mig förvånande. Den något naiva inställningen till chefsrollen att man upplever sig som en god ledare, utan att indirekt arbeta med feedback och återkoppling. För mig så behöver regelbunden återkoppling ske för att kunna hantera och förbättra sin ledarroll i viljan till att bidra till sin egen organisations utveckling.

Hur ser du på chefsrollen och ledarskapet idag? Hur fungerar det på er arbetsplats? Vilka erfarenheter dra du som chef eller ledare? Dela gärna med dig av dina synpunkter i kommentarsfälten nedan eller hör av dig till JanCan AB. Vi är intresserade av din åsikt.

//@jancan001, Jannica Wahlund, @jancanab.com, http://www.jancanab.com

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: