Antar du dagens utmaning?

Dagens främsta utmaning för företag, när det kommer till att lyckas med verksamhets utveckling, handlar om att förena individ och organisations mål. Det handlar ytterst om hur företag bäst använder människors individuella potential i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Utveckling är en del av varje chefs och ledares vardag i att ansvara för framgången av företag/organisation, men kan även upplevas som den svåraste delen inom sin chef/ledarroll.

Kunskap och Erfarenhet bildar den Kompetens som utgör resultatet för vår prestation. Den kompetens som vi envar besitter utnyttjas till fullo först då vi har en självtillit till oss själva och vår potential. Det handlar om att våga arbeta och utveckla våra individuella förmågor.

Four ethnic women laughing together after an outdoor workoutMotsvarande ekvation finns med koppling till vår fysiska prestation och inriktad vår kondition.

Kopplingen mellan det fysiska och mentala har alltid intresserat mig, på samma sätt som utveckling av verksamhet och individ, kittlar min nyfikenhet kring sambandet mellan organisationen och individens gemensamma potential. Att arbeta med vår individuella mentala och fysiologiska status, satt i ett sammanhang där vi ser till ett företag/organisations gemensamma förmågor, ser jag blir allt viktigare framöver.

Många företag har redan antagit utmaningen till att förena hälsa, träning och livsstilsfrågor på arbetsplatsen. Hur har Du det på din arbetsplats, har ni antagit dagens utmaning på er arbetsplats?

//JanCan001, Jannica Wahlund

Kommentera gärna, ser fram emot att få bolla era tankar och erfraenheter kring dagens utmaning. (Hur ser du på balansen mellan hälsa/välmående och organisationens mål? Är det viktigt att vi tar lika mycket hänsyn till individens vardag som individens arbetsmiljö, i hänseende till hälsa och välmående? Behöver företag idag stärka sin förmåga att arbeta med livsstils relaterade frågor på arbetsplatsen?)

#endurancepersonaltrainer #träningochlivsstil #hälsaochvälmående

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d