Evolution eller transformation inom dagens “Digitala tidsålder”

Idag befinner sig många företag i en turbulent situation, där mångt och mycket ställs på sin spets i förhållande mellan hur det ”alltid” har varit och behovet av att utveckla företaget för att klara av de snabba omställningar som pågår på marknaden.

Utmaningarna identifieras genom olika försök till förändring, vilket i sin tur kan komma kosta orimliga summor av resurser. Dvs traditionell fokus på förändring har och är ofta kopplat till en specifik produkt eller tjänst och inte för helheten av företaget.

Lösningen till situationen identifieras ofta som ”vi behöver bli mer agile” eller ”det är dags att vi genomför en agile transformering” – men frågan vi kanske missar att ställa oss är; ”Vad innebär det för förändring inom företaget, egentligen?”. Som jag ser det så handlar det mer om att få företaget att följa och hänga med i den evolution som pågår inom nuvarande ”Digitala tidsålder”.

Förändringens kärna handlar om att förändra beteende, vilket vi idag även konstaterar är det viktigaste och initiala behovet för att klara av utvecklingen i vår nuvarande ”Digitala tidsålder”. En form av evolution vi kan koppla tillbaka över tidigare tidsåldrar

I denna artikel har jag samlat några av de tankar jag gör kring dagens evolution och transformeringsbehov, och varför det upplevs så svårt. Detta är bara ett skrap på ytan, men följas inom kort upp med fler artiklar kring hur vi kan tillämpa Agila metoder inom hela företaget på ett bra sätt.

Om dagens IT kan man generellt säga att det är navet till den tekniska utveckling, och som idag sker med en stark affärs- och marknadsincitament. Utveckling som av de flesta ses främst teknisk och komplex, bör ses med intresse för de utvecklingsbehov som företag och organisationer behöver hantera för att möta nya konkurrenter och kundbehov, givet utifrån samma affärs- och marknadsincitament som övrig verksamhet. Därmed sagt att IT, inte nödvändigtvis är styrande i den förändringsvåg som vi ser växer allt starkare inom företag idag, vilket samtidigt ofta blir till en missuppfattning.

Varför är Agile Business Management svårt?
Under senare år har utvecklingen från traditionella arbetssätt, ramverk och modeller utvecklats till att anta agila metoder, som nämnts ovan. Utvecklingsbehovet har styrts utifrån IT med påtryckning mot företagens Marknad och HR avdelningar. I dag ses ett allt starkare behov av att få med hela företagets verksamhets och inkludera hela företagets organisation.

Det handlar om att skapa förutsättningar i att hantera det okända genom att exempelvis skapa en ”VI” kultur, tillåta experimenterande och därigenom tillåta misstag och implementera learning culture inom organisationen.

För att klara detta behövs det att tidigare processtyrda organisationer går över till mer målstyrt arbete genom att optimera flöden inom verksamheten och organisationen, att chef och ledarskapet agerar och finns som ett starkt stöd i crossfunktionella team i stället för silos och att beslut decentraliseras i den mening att beslut tas närmare där informationen finns. Detta är bara några exempel.

Agile Business Management handlar alltså om att utveckla och stärka verksamhet och organisation så att företaget klarar av de utmaningarna i form av förändringar och utvecklingar som sker på marknaden dagligen, samtidigt som en företaget utvecklar och driver affärsutveckling för att följa samma marknadstrender.

Det finns idag en relativt bred och djup kunskap inom nästan alla aspekter av hur man optimerar ett företag eller organisation, till att bli mer agile. Ett exempel är ramverket SAFe, som har trendat de senaste åren på marknaden i förhållande till Business Management och Förändringsledning.

Kunskapsmässigt om hur man får hela företaget att arbeta Agile är idag bredd på marknaden, men erfarenhetsmässigt så finns det fortfarande begränsningar. Det har funnits många misslyckanden i att försöka få Agile att fungera på företagsnivå och det finns några betydande missuppfattningar bakom dessa misslyckanden. En stor utmaning är att anpassa den övergripande affärsstrategin och utvecklingsstrategin, skapa stark förändringskultur inom organisationen samt stärka HR inom det agile området. Här några reflektioner;

  • På affärsnivå bör strategin utformas utifrån det som är mest meningsfullt för företagets verksamhet. Det är inte exakt samma sätt som används för att hantera projekt på utvecklingsnivå.
  • De personer som utformar strategin på företagsnivå måste förstå affärsstrategin och utvecklingsstrategin, så att dessa passar ihop. Det handlar inte nödvändigtvis bara om att tvinga hela företaget att bli mer följsamma. Det är snarare att kunna hantera snabba omställningar inom företaget
  • Etablering av ett starkt och transparant team som driver transformationen är A och O i framgången.
  • HR är ett område som behöver hantera ett antal frågeställningar för att hantera omställningen. Den agila HR-modellen handlar inte om att implementera standarder, kontrollsystem och olika program, utan snarare om att öka och underlätta en mer agil och lättrörlig organisation. Det får konsekvenser för vad HR ska göra och vilket fokus man bör ha. Att driva lättrörlighet betyder att man behöver arbeta med att öka anpassningsbarheten, samarbetet, snabbhet i leverans och även innovationsförmågan.

För att möta och hantera den evolution som vi befinner oss i, med den ”Digitala tidsålderns” krav på evolution, krävs att vi tar in förändring i företagets helhet och stärker perspektivet kring människan.

Kommentera gärna nedan dina tankar och din syn på dagens evolution

//JanCan001, Jannica Wahlund

Publicerad av jancan001

Med nyfikenhet på livet och intresse för hälsa, träning och livsstil, så är min passion att se personer utvecklas och nå sina mål. Att stötta grupper och utveckla team i samma anda och takt som övergripande organisation eller andra externa faktorer inom samhället, är mitt driv. Framgång leder till framgång, precis som välmående leder till lust.

Lämna ett svar

%d