Ett projekts livscykel och PMO

”Det finns inget projekt som är det andra likt. Och gränsdragningen mellan stort och komplext projekt, och ett förändringsprogram, kan vara svårt att se. Tips är att under inledningsfasen genomföra en detaljerad och tydlig behovsanalys (Business Case) för att bedöma storlek, tid och komplexitet.”

Projektets livscykel hänvisar till en logisk sekvens av aktiviteter för att uppnå projektets mål eller delmål. Oavsett omfattning eller komplexitet, går alla projekt genom en serie steg under dess livslängd. Det är först en inledande bedömmandefas, där utgångarna och kritiska framgångsfaktorer definieras, följt av en förberedandefas där stor del av projektplaneringen hanteras. När detta är gjort kan beslut fattas för genomförande, dvs projektplanen exekveras, och slutligen en stängning eller Exit fas, som markerar fullbordandet av projektet. Detta är i all enkelhet ett övergripande flöde för ett projekts livscykel.

I dag är det vanligt att företag och organisationer även inför/etablerar ett PMO för att effektivare kunna styra sin projektportfölj. Relativt vanligt förekommande är att PMO blandas ihop med ett projektkontor, istället för det som PMO står för ”Portfolio Management Office”.

Portfolio Management – handlar till stor del att vara en mekanism för företag att driva och kontrollera sin utvecklingsportfölj, övergripande. Faktorer som blir viktiga för ett PMO är exempelvis;

Selektering/Prioritering – Dimensionering – Kompetens- och förmågestyrning – Förändring

Dessa 4 faktorer bör tydligt definieras för organisationen och verksamheten, vid införandet av ett PMO. Områdena handlar om att skapa förutsättningar för företagsledning att ta bra beslut utifrån förändringsbehov och utvecklingsagenda.

PMO kan också ses som ett stöd för företagets olika verksamhetsområden som exempelvis HR, Ekonomi och Kommunikation, som alla har ett beroende till företagets utvecklingsagenda.

Är du nyfiken på vad som händer inom området och vill komma i kontakt, hör av dig för att boka ett första förutsättningslöst möte.

//JanCan001, Jannica Wahlund

Kommentera